Tevhidedavet.Net-İSlami Sohbet Dini Sohbet Ve Bilgileri.

Tevhidedavet.Net-Güncel İslami Sohbet Ve Dini Sohbet Sitesidir Ve Tevhid Sitesidir..

Burası category.php şablonu, İslam Büyükleri kategorisindeki yazılar görüntüleniyor.

CÜNEYD-İ BAĞDADİ HAZRETLERİ

Evliyânın büyüklerinden. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-Tâife denmekle meşhûrdur. Künyesi, Ebü’l-Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed 822 (H.207)’de Nehâvend’de doğdu. Bağdat’ta büyüdü ve orada yaşadı. 911 (H.298) senesinde vefât etti.

Cüneyd-i Bağdâdî yedi yaşında iken, mektepten gelince babasının ağladığını görüp, sebebini sordu: “Zekât olarak dayın Sırrî-yi Sekâtî’ye birkaç gümüş göndermiştim, almamış. Kıymetli ömrümü, Allah adamlarının, beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî; “Babacığım, parayı ver ben götüreyim.” deyip dayısının evine gitti. Kapıyı çaldı. Dayısı, kim olduğunu sorunca; “Ben Cüneyd’im dayıcığım. Kapıyı aç ve babamın zekâtı olan bu gümüşleri al!” dedi. Dayısı; “Almam!” deyince, Cüneyd-i Bağdâdî; “Adl edip babama emreden ve ihsân edip, seni serbest bırakan Allahü teâlâ için al!” dedi. Dayısı; “Allahü teâlâ babana ne emretti ve bana ne ihsân etti?” dedi.

« Devamını okuyun...

ZEKİ SOYAK HOCA EFENDİ

ZEKİ SOYAK HOCANIN ÖZ GEÇMİŞİ

1938 yılında Kayseri’ye 20 km. mesafedeki Süksün kasabasında dünyaya geldi. İlkokulu kasabasında okudu.
Orta öğretimini Kayseri İmam-Hatip Lisesinde yaptı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde tamamladı. Bu arada gerek Kayseri ve gerekse İstanbul’da son devir Osmanlı medreselerinde tahsil yapmış birçok değerli hocalardan İslami ilimler üzerinde özel dersler aldı.
Yüksek tahsili öncesi ve yüksek tahsili esnasında Kayseri ve İstanbul’da İmam-Hatiplik yaptı.

« Devamını okuyun...

İMAM-I BEYHEKİ

Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir’dir. Nişabur’un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek kasabasına bağlı Hüsrevcird köyünde 994 (H. 384) senesinde doğdu, 1066 (H. 458)da Nişabur’da vefat etti.

Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Beyheki zekasının keskinliği, hafızasının kuvveti, öğrendiği şeyler üzerindeki arzusu ve ilim öğrenmekteki ihlası ile hocalarının dikkatlerini üzerine topladı. Beyheki; Horasan, Bağdat, Kufe ve Mekke gibi ilim merkezlerinde zamanın âlimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Yüzden fazla hocadan hadis öğrendi. Ebul-Feth Nasır bin Muhammed Ümeri’den fıkıh ilmini, Hakim’den hadis ilmini, İbni Fürek’ten kelam ilmini, Ebu Ali Rodbari’den tasavvuf ilmini öğrendi. Büyük âlim oldu, kendisine ilmin minaresi denildi. Pek çok âlim yetiştirdi. Şeyhülislam Ebu İsmail el-Ensari, Zahir bin Tahir, Ebu Abdullah el-Feravi, oğlu İsmail bin Ahmed onun yetiştirdiği âlimlerdendir.

« Devamını okuyun...

mahmut sami RAMAZANOĞLU

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)

Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)

Selman Fârisî (r.a.)

Kasım Bin Muhammed (r.a.)

Ca’fer-i Sâdık (r.a.)

Bayezid Bistâmî (r.a.)

Ebu’l-Hasan Harakânî (k.s.)

Ebû Ali Farmedî (k.s.)

Yûsuf Hemedânî (k.s.)

Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)

Ârif Rivegerî (k.s.)

Mahmûd Fağnevî (k.s.)

Ali Ramîtenî (k.s.)

Muhammed Baba Simasî (k.s.)

Emir Külâl (k.s.)

« Devamını okuyun...

NİYAZİ-İ MISRİ HAZRETLERİ

Niyazi-i Mısri hazretlerinin asıl adı Mehmet (Niyazi) dir..İkinci Osman devrinde 1617-1618 yıllarında (Hicri 1027) Malatyada şimdiki adı Soğanlı olan “İşpozi” kasabası’nda doğmuştur.Babasının adı Ali Çelebidir.1638 de Medrese tahsilini tamamlayarak icazet alan divan sahibi Tanrısal ilimler üzerinde çalışarak bilhassa tefsir,hadis,fıkıh ve tasavvuf alanlarında yavaş yavaş adını çevresine duyurmaya başlamıştır.Tasavvufu daha başlangıçta iyi şekilde kavramasıyla yaptığı va’azları da o derece etkili oluyor ve büyük ilgi topluyordu.Babasının bir Nakşibendi tarikatı mensubu olmasına rağmen,henüz 21 yaşında genç bir vaiz iken Halveti tarikatı şeyhi Malatyalı Hüseyin efendiye intisab etmiş ve sonuna kadar bu tarikatta kalarak coşkun bir sofi olmuştur.

« Devamını okuyun...